Comprar per Categoria

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

1. Obligacions prèvies a l’inici del procediment de contractació

INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA “MAS CARANDELL”, amb N.I.F. P9312507H i domicili a Carrer Terol, núm. 1 – 43206 Reus (Tarragona) (en endavant, “IMFE”), posa en marxa a través de la pàgina web www.reuscompraresponsable.cat (en endavant, el “Portal Web”) un mercat virtual que permetrà a les persones usuàries posar-se en contacte amb proveïdors col·laboradors amb la finalitat d’adquirir els productes oferts a través del Portal Web.

La utilització del Portal Web, així com l'adquisició dels productes a través d'aquesta, implica que vostè consent quedar vinculat per les presents Condicions Generals de Compra, així com per la nostra Política de Privacitat, Política de Cookies i Avís Legal (en endavant, en el seu conjunt, les “Condicions i Polítiques”) recollides totes elles al Portal Web. En cas de no estar d'acord amb totes les Condicions i Polítiques, no podrà contractar a través de la present.

Es deixa expressa constància que les Condicions i Polítiques han estat elaborades de conformitat amb la normativa d'aplicació, especialment, d'acord amb l'estipulat en (i) la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, la “LSSI-CE”), (ii) el Reglament (UE) 679/2016, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), (iii) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), (iv) el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (en endavant, la “TRLGDCU”) i (iv) la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació (en endavant, la “LCGC”).

Amb l'acceptació de les presents condicions, les persones usuàries eximeixen a l’IMFE de qualsevol responsabilitat derivada de les transaccions que es realitzin o intentin realitzar-se utilitzant el mercat virtual del Portal Web.

2. Identificació de les Parts

Les presents Condicions Generals de Compra dels productes oferts al Portal Web són subscrites:

· D’una part, pel proveïdor (en endavant, el “Proveïdor”), a qui l’IMFE presta el Portal Web per oferir i vendre els seus productes (en endavant, els “Productes”) a les persones usuàries. Cada producte disposarà de la fitxa informativa i la informació del Proveïdor.

L’IMFE no és ni el comprador ni el venedor dels Productes oferts, sinó un mer intermediari i, per tant, no tindrà cap responsabilitat davant dels Productes.

· I, d'una altra, per la persona usuària que adquireix els productes oferts al Portal Web (en endavant, el “Client”), les dades de caràcter personal de la qual són les que aquesta ha facilitat al Portal Web i, especialment, a través del formulari de registre.

3. Objecte del contracte

El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el Proveïdor i el Client en el moment en què aquest accepta les Condicions Generals de Compra durant el procés de compra.

La comercialització dels Productes a través del Portal Web està destinada exclusivament a consumidors finals, de conformitat amb les disposicions del TRLGDCU. En aquest sentit, queda totalment prohibida la revenda dels Productes adquirits a través del Portal Web i es deixa expressa constància que l'adquisició dels Productes pel Client està destinada al propi consum.

L’IMFE desitja garantir al Client un espai segur on realitzar les seves compres, per tant, la persona usuària en registrar-se al Portal Web, sempre estarà informat sobre quin Proveïdor realitza la seva operació. 

4. Condició de client

Per a adquirir la condició de Client es requereix ser major d'edat i tenir la capacitat necessària per a contractar. 

En qualsevol cas, el Client es compromet al següent:

· Aportar únicament, i en totes les seves actuacions relacionades amb el Portal Web, dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i legitimitat.

· Acceptar qualsevol responsabilitat que recaigui sobre si mateix respecte de l'autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades.

· Reconèixer ser major d'edat i ostentar la capacitat jurídica i d'obrar necessària als fins d'adquirir els Productes per intermediació del Portal Web.

· Si el Client facilités qualsevol dada falsa, inexacte o incomplet, o si l’IMFE tingués motius fundats per a dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat d'aquests, podrà denegar-se l'accés i/o ús present o futur del Portal Web o de qualsevol dels seus continguts, productes i/o serveis.

En qualsevol cas, l’IMFE no serà responsable per cap conseqüència derivada de l'incompliment d'aquests compromisos.

5. Sistemes de compra

5.1. Preus dels Productes i Impostos aplicables

L’IMFE indica, al costat de la descripció de cadascun dels Productes, el preu expressat en Euros (€). Els preus corresponen al preu unitari de cadascun dels Productes incloent-se l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

De conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti. 

El preu dels Productes és el vigent en el moment de realitzar-se la compra i efectuar-se el pagament. Els preus i/o promocions aplicables a la compra de Productes realitzats a través del Portal Web són aplicables únicament als Productes oferts pel Portal Web.

Sense perjudici de l'anterior, els preus exposats podran revisar-se i modificar-se en qualsevol moment i sense previ avís. En aquest sentit, l'acceptació de la compra determina l'acceptació dels preus de manera que, encara que canviï el preu en un moment posterior no es podran reclamar diferències econòmiques.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció.

5.2. Disponibilitat dels Productes

Tots els Productes estan subjectes a disponibilitat. En aquest sentit, si es produeixen dificultats quant a la fabricació i/o subministrament dels Productes adquirits o si no queden articles en estoc, l’IMFE i/o el Proveïdor es posarà en contacte amb el Client per a informar-lo d'aquest problema i se li reemborsarà qualsevol quantitat que hagués abonat.

5.3. Procediment de compra

La persona usuària, per a poder accedir als Productes oferts pels Proveïdors, haurà de donar-se d’alta a través del Portal Web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, la persona usuària haurà de proporcionar, de manera lliure i voluntària, les dades personals que li seran requerides.

La persona usuària seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar a l’IMFE de la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

La persona usuària no podrà escollir, com a nom d’usuari, paraules que tinguin com a finalitat confondre a altres persones usuàries per identificar a aquest com a membre integrant del Proveïdor, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Un cop ha estat creat el compte d’usuari, els passos a seguir són:

1. Escollir el Producte fent clic en ell i s’afegirà automàticament a la cistella de compra. Hi ha Productes en els quals s’haurà de fer clic en l’opció “Seleccionar opcions”, per indicar les quantitats de Producte que es desitja, el tipus de tall o l’envàs i, un cop seleccionat fent clic a “Afegir a la cistella”, s’afegirà automàticament a la cistella de compra.

2. Si es desitja afegir més Productes, haurà de seleccionar-los. Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l’opció “Eliminar” de la cistella de compra.

3. Escollit/s el/s Producte/s, haurà de clicar a la pestanya de “Finalitzar” per a realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra, és a dir, el resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida.

4. Es sol·licitaran les credencials de l’usuari: 

a. Si no és usuari registrat prèviament, per a poder fer la compra (aquest registre és gratuït), s’haurà d’emplenar un formulari de recollida de dades (en el que haurà d’acceptar la Política de Privacitat). Una vegada complimentat aquest, rebrà a l’adreça de correu electrònic indicada un missatge de confirmació del registre. 

b. Si ja estigués registrat com a usuari, pot accedir a les seves dades fent clic al botó d’usuari ja registrat, inserint el seu nom d’usuari i contrasenya.

Han de revisar-se les safates de correu no desitjat del seu correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

5. Un cop registrat, apareixerà una pantalla d’observacions on podrà indicar l’horari d’entrega i una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació de la Política de Privacitat i de les Condicions Generals de Compra.

6. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó “Finalitzar”.

Es considerarà que la compra està perfeccionada des que el Client pressioni el botó de “Finalitzar” de la corresponent passarel·la de pagament, entenent-se que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l'acceptació expressa final de les presents, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d'acceptar les presents Condicions Generals de Compra i la resta de Condicions i Polítiques del Portal Web.

Dins de les vint-i-quatre (24) hores següents al fet que el Client hagi efectuat la seva compra, es remetrà, per correu electrònic, la confirmació de la formalització del contracte, amb un resum de la comanda realitzada i la confirmació que el pagament ha estat correctament realitzat.

6. Formes de pagament

El pagament podrà realitzar-se a través del Portal Web, oferint-se les següents alternatives:

· Targeta de crèdit o dèbit: El Client haurà de disposar d’una targeta de crèdit o dèbit en vigor. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa. 

S’utilitza el sistema anomenat SSL (“Secure Sockets Layer”), sistema de pagament en un entorn segur, ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d’aquesta.

· PayPal: Finalitzada la compra, si s’escull aquesta forma de pagament, se’l redirigirà al web oficial de PayPal on podrà fer el pagament.

PayPal codifica automàticament les dades confidencials amb ajuda de les tecnologies més avançades disponibles al mercat. PayPal té les seves pròpies polítiques de privacitat i l’IMFE no té cap tipus de responsabilitat sobre elles.

· Pagament a l’establiment: En aquest cas, el pagament s’efectuarà en el moment d’entrega de la comanda a l’establiment. L’entrega de les comandes únicament es realitzarà per la persona autoritzada.

7. Condicions d’entrega dels Productes

L’entrega de les comandes dels Productes adquirits es realitzarà al domicili d’entrega designat lliurement pel Client o a l’establiment del Proveïdor. Els enviaments només es realitzen a destinacions del municipi de Reus.

L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les 18:00 hores, fins al següent dia hàbil a la Península.

Tots els enviaments es realitzaran a través del Servei de Paqueteria Verda de la Fundació Formació i Treball. Així mateix, aquest posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui entregada dins del termini que figura al Portal Web en data d’emissió de la confirmació de comanda.

Així mateix, l’IMFE no assumeix cap responsabilitat en cas que l’entrega dels Productes no arribi a realitzar-se a conseqüència de què les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

7.1. Terminis d’entrega

El termini d’entrega s’informarà en el procés de compra abans de la seva finalització i al correu de confirmació de la comanda, ja que variarà segons la destinació i la forma de pagament escollida. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el servei d’atenció al client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat.

Si ha sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda, tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas, podria rebre’ls en diferents dates. Tingui present que, davant la falta de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament del mateix contactant amb el nostre servei d’atenció al client a través de la següent adreça de correu electrònic [email protected] indicant el número de comanda.

7.2. Despeses d’entrega dels Productes

Quan el Client agregui a la cistella el/s Producte/s i confirmi l’adreça d’enviament, el sistema automàticament li mostrarà el preu de l’enviament. Aquest serà aplicat al preu del Producte comprat segons cada Proveïdor consideri oportú.

7.3. Confirmació de l’enviament

En el moment de l’entrega de la comanda al nostre transportista, li enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat en realitzar la comanda. En la confirmació d’enviament li indicarem el número de seguiment corresponent perquè pugui fer el seguiment del mateix a través de la pàgina web del transportista.

7.4. Danys en l’entrega

Els Productes s’envien en embalatge segur. No obstant això, si en el moment de l’entrega s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del Producte, que un Producte té defectes provocats per danys causats del transport, o s’aprecia, en la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el Client haurà de contactar immediatament amb al Servei d’Atenció al Client al número de telèfon 699271570, o enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected], per a poder instar la devolució del/s Producte/s afectat/s i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes, o realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons l’elecció del Client. 

Igualment, si es detecten danys en el producte un cop obert el paquet estant l’embalatge en perfectes condicions, el Client haurà d’informar de la falta de conformitat en un termini de dos (2) mesos des de que va tenir coneixement d’aquest fet al servei d’atenció al client al número de telèfon 699271570, o enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected].

8. Cancel·lació de compra dels Productes

L’IMFE es reserva el dret de retirar qualsevol Producte del Portal Web en qualsevol moment. 

Així mateix, el Proveïdor es compromet a realitzar tot allò que calgués per a la tramitació de les comandes sense que, a causa de circumstàncies excepcionals, hagi de rebutjar l'enviament de la comanda fins i tot posteriorment a l'enviament de la confirmació. 

En qualsevol cas, l’IMFE no serà responsable enfront del Client o enfront de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol Producte del Portal Web o per la cancel·lació de comandes, fins i tot havent-se enviat la confirmació de compra, devent sempre informar pròpiament el Client.

9. Dret de desistiment

D’acord amb la TRLGDCU, s'informa al Client que podrà exercitar el seu dret de desistiment dins del termini màxim de catorze (14) dies naturals des del moment de la recepció del/dels Producte/s.

Quant al procés de desistiment, el Client haurà de complir les següents condicions addicionals:

El Client queda obligat a remetre el/els Producte/s en les mateixes condicions en les quals van ser enviats: sense senyals d'ús i en el seu empaquetat original, directament a l'adreça que se li facilitarà una vegada enviada la sol·licitud del dret de desistiment, a tot tardar en el termini de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment.

La devolució del/dels Producte/s haurà de realitzar-se mitjançant Correu Certificat o algun altre sistema amb registre de lliurament.

Una vegada es rebi el/els Producte/s i es comprovi que compleix amb les condicions anteriorment indicades, se li reintegrarà l'import abonat pel Client en el procés de compra (inclosos les despeses d'enviament), utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client en la transacció inicial i, en el termini màxim de catorze (14) dies des de la recepció de la devolució.

Les despeses directes de la devolució seran a càrrec del Client, excepte en els casos d'error en l'enviament, comanda danyada o producte en mal estat, en els quals les despeses de devolució seran assumits pel Proveïdor, sempre que la devolució s'hagi realitzat d'acord amb les instruccions de devolució indicades.

El dret de desistiment no serà aplicable en els casos següents:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi sigut completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari, i amb el reconeixement per la seva part de què és conscient que, un cop que el contracte hagi sigut completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depenguin de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser tornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin sigut desprecintats després de l’entrega.

f) El subministrament de béns que després de la seva entrega i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi sigut acordat en el moment de celebrar el contracte de venta i que no puguin ser entregades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l‘empresari no pugui controlar.

h) Els contractes en els que el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d’aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.

i) El subministrament de gravacions sonores o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin sigut desprecintats pel consumidor i usuari després de l’entrega.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

k) Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

l) El subministrament de serveis d’allotjament per a fins distints del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part de què en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

9.1. Comprovació de les devolucions

La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució correran a càrrec del Servei de paqueteria verda de la Fundació Formació i Treball que, una vegada a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l’apartat anterior.  En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem per escrit via correu electrònic indicant-li el contingut que falti.

9.2. Devolució per error en la comanda

Quan el/s Producte/s no es correspongui al de la comanda, degut a algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho al Servei d’Atenció al Client tan aviat com sigui possible. El servei de paqueteria verda de la Fundació Formació i Treball correrà amb les despeses de recollida del/s Producte/s enviat/s per error i l’entrega del corresponent al de la comanda realitzada.

10. Garanties

Els Productes oferts al Portal Web són originals i compten tots ells amb els terminis de garanties legalment establerts.

No obstant això, i donades les característiques pròpies dels Productes, el Client ha de tenir present que aquests disposen dels seus respectius terminis de caducitat, garantint-se en tot cas que, en el moment de la comercialització, els Productes compten amb un termini suficient i raonable per al seu consum.

En cas que un determinat Producte adquirit tingui alguna classe de desperfecte, el Client podrà posar-se en contacte immediatament amb el Servei d’Atenció al Client, per a indicar-li el procediment de devolució del Producte. En el moment de la recepció d'aquest Producte, prèvia verificació dels possibles defectes d'aquest, es procedirà a la devolució de totes les quantitats econòmiques satisfetes. En qualsevol cas, el Client haurà d'informar de la falta de conformitat en el termini de dos (2) mesos des que va tenir coneixement d'aquesta situació.

La devolució dels Productes en cas de desperfecte, en cap cas suposarà un cost directe per al Client.

11. Servei d’Atenció al Client

L’IMFE proporcionarà un Servei d’Atenció al Client a través del telèfon de contacte (+34) 699 271 570 o per correu electrònic a l’adreça [email protected], o bé a través del formulari de contacte habilitat al Portal Web.

12. Règim de responsabilitat

El Client renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a l’IMFE per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al Portal Web, així com en cas de possibles errors d’accés.

La responsabilitat sobre els Productes oferts recau sobre cada Proveïdor, examinin, per tant, a l’IMFE de qualsevol responsabilitat al respecte.

13. Modificació de les Condicions Generals de Compra

Les presents Condicions i Polítiques podran ser modificades en qualsevol moment, sent responsabilitat de la persona usuària del Portal Web revisar-les periòdicament, així com cada vegada que es procedeixi a la contractació de productes. Les Condicions i Polítiques vigents en el moment d'ús del Portal Web o de celebració del contracte de compravenda dels productes seran les que resultaran d'aplicació a aquest. 

Si alguna clàusula de les presents Condicions Generals de Compra fos declarada, totalment o parcialment nul·la o ineficaç, les restants condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

14. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions Generals de Contractació se sotmeten a la legislació espanyol i, en cas de controvèrsia, als Jutjats i Tribunals del domicili del Proveïdor o del domicili del Client, a elecció d'aquest últim de conformitat amb l'article 52 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil. 

Addicionalment al procediment de reclamació i resolució d'incidències previst en les presents Condicions Generals de Compra i, en cas que el Client consideri que els seus drets com a consumidor i usuari han estat vulnerats, podrà accedir al procediment previst en la plataforma de resolució alternativa de conflictes en línia (ADR) referides als serveis de contractació a distància de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, a través del següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage..

Icono hacia arriba